MIRADES |
PROCES |
PLANOLS |
TEXT


MEMORIA |

Un estret carrer a l’eixample...
Un programa complementari a la vivenda: accés a través de garatge, vestuaris, piscina i terrassa... Una intenció: a partir del buit d’interior d’illa, un jardí s’obre a la ciutat...
A les dues plantes (baixa/garatge+pis/terrassa), ha prioritzat la disposició en continuïtat dels diferents programes, així com la alternança i relació entre ells en els diferents períodes de l’any. D’aquesta manera, el garatge intenta optimitzar al màxim el seu espai aconseguint una capacitat i mobilitat òptima per a dos vehicles. L’accés a la terrassa es situa al fons de la parcel·la potenciant, amb la llum natural, una certa continuïtat entre el carrer i l’espai jardí. Una ventilació natural creuada i una certa transparència condicionen la formalització de la façana. Construïda en sec amb una estructura principal d’acer corrugat (Æ 25mm.) les diferents densitats la defineixen prensant la fusta tractada en una malla corrugada (150x300mm. Æ 10mm.).
La disposició de la terrassa del primer pis allibera al màxim un espai d’ús plurifuncional en continuïtat amb la vivenda. La piscina climatitzada i la vegetació es situen al fons, sota la mitgera principal, aconseguint la màxima profunditat. El límit d’acer i fusta doblega en forma de pèrgola, es recull l’espai... i un petit balcó permet la relació puntual amb el carrer, on un vianant s’apropa a un canyís d’una antiga riera més que a un edifici de la ciutat.

 

 

 

 

 

PREMIOS Y PUBLICACIONES

PUBLICACIONS                                                        

2008
Obradorio, núm. 33
041 Col.legi Arquitectes Santa Fe (Argentina)

2007
Pasajes Construcción, núm. 25
Catálèg - Premio "Vivir con madera"

2008
Quaderns núm. 250

 

 

 

 

 

 

PREMIS

2007
Premi Nacional "Vivir con madera" - finalista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Garatge, jardí, terrassa, piscina i accessos a vivenda entre mitgeres - Barcelona 2005-06