MIRADES |
PROCES |
PLANOLS |
TEXT 


MEMORIA |

Emplaçament amb un important valor paisatgístic, en el cor del mateix, la parròquia com a element principal. El programa requereix la implantació d’un volum de dimensions considerables (32 x 11m) i de funcionament difícil de compatibilitzar amb el volum ja existent. Edifici de contingut cultural (llibres) però de contenidor industrial/comercial (arribada, emmagatzematge i sortida de comandes). En conseqüència, s’entén que la proposta reclama certa cura tenint en compte el paper que juguen el desenvolupament i la funcionalitat de la nova construcció respecte al impacte paisatgístic/ambiental. Emplacem l’edifici com un volum més amb identitat pròpia, però alhora establint un diàleg amb les preexistències, entenent l’entorn com a moderador que conjuga dues arquitectures conscientment distanciades en el temps, originant-se dos caràcters oposats però complementaris. Prenent en origen la percepció dels principals elements configurants del lloc, i acceptant la inevitable condició funcional de volum / 3D, passant per la funció de pla / 2D (pla com a teló de fons/referència de distància, així com de sòcol), arribem a la definició de la línia / 1D (línia recuperadora i acotadora dels elements preexistents). Un cop definida la volumetria i l’espai, assumint el paper de caixa / contenidor entrem en la seva definició / formalització.

 

 

 

 

 

 

PREMIS I PUBLICACIONS

PUBLICACIONS                                                        

2002
Barcelona, Guia de arquitectura moderna

1997
Concurs Joves Arquitectes UIA 1996

1995
Quaderns, núm. 210
Aitim, núm. 174

 

   

 

 

 

 

PREMIS

1996
Premi Joves Arquitectes de Catalunya - 1r premi

1994
Premis Bonaplata - 1r premi

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Magatzem / dipòsit de llibres per a una editorial – Montgat 1993-94